Konsultacje klas IV-VIII


Od 1 czerwca 2020r. uczniowie klas 8 oraz uczniowie pozostałych klas czyli klas 1-7 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, a ich wymiar będzie uzależniony od potrzeb uczniów. Podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. I od poniedziałku (01.06.2020r.) każdy nauczyciel będzie do dyspozycji uczniów . W załączeniu został umieszczony harmonogram tych konsultacji.Wszystkie zajęcia prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS w oparciu o Procedury zapewnienia bezpieczeństwa opracowane dla naszej szkoły. Procedury zamieszczono także na stronie szkoły i musi się z nimi zapoznać każdy uczeń, który będzie brał udział w konsultacjach. Również procedury muszą być znane rodzicom uczniów, ponieważ rodzic jest zobowiązany do podpisania oświadczeń, które musi mieć każdy uczeń zgłaszający się do szkoły na konsultacje, do biblioteki,. Oświadczenia oddaje się wchodząc do szkoły. Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nadal zalecamy bezpieczną formę konsultacji z nauczycielami poprzez komunikatory.


Zajęcia przewidziane dla jednej grupy – do
12 osób. WAŻNE INFORMACJEDOTYCZĄCE KONSULTACJI

 • Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji. Liczba uczniów na konsultacje z danej klasy podana jest wg. deklaracji rodziców.
 • Z pojedynczymi uczniami, których rodzice zadeklarowali udział w konsultacjach, nauczyciele danego przedmiotu będą konsultować się indywidualnie – online.
 • W dnu konsultacji, uczniowie danej klasy mają lekcje zdalne, ale uczniowie którzy będą na konsultacjach (w godzinach konsultacji oraz godzinę lekcyjną przed i po konsultacjach) nie będą w nich uczestniczyć.
 • Jeśli uczniowie będą chcieli skorzystać z konsultacji, o tym fakcie obowiązkowo muszą poinformować Wychowawcę, a ten Dyrekcję Szkoły.
 •  Uczniowie przychodzą na daną godzinę. Nie gromadzą się pod szkołą. Po zakończonych konsultacjach uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę, żeby nie spotkać się z następną grupą.
 • Uczniowie muszą obowiązkowo mieć ze sobą wypełnione przez rodziców Oświadczenie: Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19(w załączniku).
 • Uczniowie, po wejściu do szkoły będą mieli mierzoną temperaturę, muszą zdezynfekować ręce. Pani Woźna kieruje uczniów do odpowiedniej szatni, a następnie uczniowie udają się do sali konsultacji.
 • Dla własnego bezpieczeństwa, uczniowie powinni mieć maseczki na terenie szkoły.
 • Uczniowie muszą przestrzegać zasady bezpiecznej odległości od siebie i nauczycieli – 2 m.
 • Uczniowie podczas konsultacji przebywać będą w wyznaczonych i stałych salach.
 • Sale zostały odpowiednio przygotowane i oczyszczone ze zbędnych przedmiotów.
 • Sale, w których odbywać się będą konsultacje należy wietrzyć co 45 min.
 • Sale po zajęciach są myte i dezynfekowane.
 • Uczniowie siedzą pojedynczo w ławkach – w odstępach 1,5 m.
 • Uczniowie podczas zajęć nie wymieniają się przyborami ze sobą.
 • Uczniowie nie używają telefonu.
 • Uczniowie nie przynoszą zbędnych rzeczy ze sobą.
 • Opracowane i wdrożone w szkole zostały Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze w związku z wystąpieniem COVID-19. Zostały one przesłane Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

UCZNIU ZAPAMIĘTAJ!

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Obowiązkowo przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie swojego zdrowia (dokument wypełniony przez rodziców: Oświadczenia).
 5. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Nie korzystaj z telefonu podczas pobytu w szkole.
 8. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. W szkole obowiązkowo miej maseczkę w częściach wspólnych  (korytarze, łazienki), ale dla własnego bezpieczeństwa noś ją cały czas.
 9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 10. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 11. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 13. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans (2m od innej osoby) przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 14. Staraj się dotykać jak najmniejszej liczby przedmiotów.
 15. Miej przy sobie numery telefonów do rodziców, żeby w razie potrzeby szybko można było z nich skorzystać.