KOMUNIKAT


Kategorie :
Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zgodnie z Rozrządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 od 4 maja 2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skierniewicach wznawia działania stacjonarne w określonym zakresie. Prowadzona będzie diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla potrzeb zespołów orzekających, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, zgodnie
z kierunkowymi rekomendacjami do procedur sanitarnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w związku ze stanem epidemii COVID-19,  wskazówkami GIS i PIP.

Wszelkie informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące terminów diagnozy i obowiązujących w Poradni zasad udzielane są telefonicznie

46 834-59-66  lub  666 356 165

Z poważaniem

Barbara Gogol