ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY


Kategorie :

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego

 w Nowym Dworze

z dnia 23 marca  2020 r.

w sprawie  organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem  epidemiologicznym kształcenie jest realizowane na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie  od 25 marca  do 10 kwietnia 2020 r.

§ 2

Do jej realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego służy platforma: e-dziennik, epodręczniki- ZPE,  poczta elektroniczna, emeile do rodziców i uczniów

                                                                        §3

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci, a koordynatorami czynię wychowawców poszczególnych oddziałów. 

§4

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, karty pracy, epodrecznikii dokumentować je w formie raportu- załącznik

§5

W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

§6

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 

§7

Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: e-mail e-dziennik, sms, komunikator Messenger, kontakt telefoniczny

§ 8.

Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i oceniane zgodnie z uregulowaniami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze w zakresie skali ocen. Każdorazowo nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim terminie powinny być wykonane. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, winny dać podstawę do oceny pracy ucznia.

§ 9


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r

Dyrektor Szkoły

Barbara Smolarek